Montaż klimatyzatorów

Montaż jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych dozwolony jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Spółdzielni. Elewacja stanowi cześć wspólną, którą administruje wyłącznie Spółdzielnia.

Wskazujemy, że dopuszczalny jest montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji usytuowanej wyłącznie na posadzce balkonu/tarasu pod warunkiem zamocowania jednostki na wolnostojących tłumiących drgania dystansach na powierzchni płyty balkonu/tarasu. Przejście rur przez ścianę można wykonać wyłącznie bezpośrednio za jednostką zewnętrzną. Zabronione jest prowadzenie maskownic i rur po elewacji. Instalację od klimatyzatora należy rozprowadzić w obrębie lokalu. Rozprowadzenie instalacji w lokalu nie może powodować uszkodzeń stropu, ścian oraz izolacji termicznej. Należy zapewnić odpływ skroplin z jednostek zewnętrznych klimatyzacji do pojemników oraz bieżące usuwanie skroplin. Nie dopuszcza się odprowadzania skroplin bezpośrednio na płytę balkonu.

W przypadku prac prowadzonych przez Spółdzielnię w obrębie elewacji, balkonu, tarasu, użytkownik lokalu do którego jednostka zewnętrzna klimatyzacji należy, zobowiązany jest do zdemontowania jej na czas remontu. Demontaż i ponowny montaż dokonywany jest na własny koszt użytkownika lokalu.

Umieszczanie jednostek klimatyzacji lub jakichkolwiek innych elementów na elewacji, bądź ingerowanie w elewację bez zgody Spółdzielni stanowi naruszenie obecnie obowiązujących przepisów i może skutkować obowiązkiem uiszczenia opłaty za bezumowne korzystanie oraz przywróceniem elewacji do stanu poprzedniego. Podobne skutki spowoduje zamontowanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji niezgodnie z podanymi wyżej wytycznymi.

Remonty w lokalu

Przypominamy o zachowywaniu zasad postępowania podczas prac remontowych prowadzonych w lokalach przez właścicieli i najemców. Przede wszystkim prosimy o zachowanie czystości na klatkach schodowych, niewrzucanie gruzu i innych odpadów budowlanych do pojemników śmieciowych oraz prowadzenie prac uciążliwych z zachowaniem godzin ciszy nocnej.

Biały montaż zaliczany jest do odpadów budowlanych. Sprzęt RTV i AGD należy oddawać w specjalnie do tego wyznaczonych punktach przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Nieruchomości, w których właściciele lub najemcy niezgodnie z przepisami pozostawiają odpady budowlane lub sprzęt RTV i AGD w lub obok komór śmietnikowych, obciążane są dodatkowymi kosztami wywozu tych śmieci.

Przypominamy, że prace należy wykonywać w sposób który nie naruszy konstrukcji budynku, a w szczególności stropów. Ponadto istnieje zakaz ingerencji w ściany nośne.

Roboty w zakresie ścian działowych należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Po wyburzeniu należy dostarczyć do Spółdzielni rzut lokalu z naniesionymi wprowadzonymi zmianami w ścianach działowych wraz z potwierdzeniem (podpisem) na rzucie osoby która roboty nadzorowała (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane).

W przypadku prac, które łączą się z ingerencją w części wspólne budynku wymagane jest uzyskanie w urzędzie miejskim pozwolenia na budowę. Te prace, to na przykład przebudowa lub budowa nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej w pionach głównych oraz instalacji elektrycznej, jeśli zmienione mają być jej parametry. Żeby uzyskać pozwolenie urzędu trzeba dysponować wstępną zgodą Spółdzielni (zarządcy). Dlatego w każdym przypadku bieg sprawy rozpoczyna się od złożenia u nas pisemnej informacji.
Wydanie zgody na wnioskowany zakres robót często sprowadza się do pisemnego określenia warunków technicznych ich wykonania oraz obowiązków z tym związanych. Postępowanie zależy od tego, jak skomplikowany ma być remont. W zależności od zakresu prac może to być projekt techniczny, podpisany przez osobę z uprawnieniami projektowymi, czy architektonicznymi, bądź tylko schemat, czy szkic obrazujący przebudowę, sporządzony przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Jeśli projekty są zgodne z nadrzędnymi przepisami, to wydajemy wstępną zgodę na ich realizację i wskazanie, czy należy zwrócić się do urzędu miasta po decyzję lub pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłosić tam roboty nie wymagające takiego pozwolenia. Ponieważ zakresów remontów jest tak wiele, jak mieszkań, w których są wykonywane, to nie ma standardowych warunków ich wykonania, każda zgoda z podanymi warunkami dostosowana jest do konkretnego wniosku mieszkańca.

Postępowanie w przypadku pożaru.

Co trzeci pożar powstaje w mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty.

  Jeśli zauważyłeś pożar:
 • zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu,
 • wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem,
 • wezwij straż pożarną - wybierz numer alarmowy 998 lub 112, a po uzyskaniu połączenia spokojnie i wyraźnie powiedz:
  • co się pali,
  • gdzie się pali
  • czy zagrożeni są ludzie.
 • Nie rozłączaj się pierwszy! Dyżurny straży pożarnej lub operator 112, który odbierze Twoje zgłoszenie, zada Ci dodatkowe pytania odnośnie zgłaszanego zdarzenia. Zapyta o Twoje imię i nazwisko, dokładny adres lub poprosi o inne informacje, które mogą być przydatne dla ratowników. Poczekaj więc, aż to dyżurny straży pożarnej lub operator 112 rozłączy się jako pierwszy, oczywiście pod warunkiem, że nie stanowi to dla Ciebie dodatkowego zagrożenia.

Zasady dobrej ewakuacji

Pamiętaj, że w pierwszej kolejności ratujemy zagrożone życie ludzkie.
Jeśli zauważyłeś pożar, pierwszą czynnością, jaką powinieneś wykonać, jest zaalarmowanie osób przebywających w domu. Wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem. Następnie wezwij straż pożarną. Wybierz najkrótszą drogę ewakuacyjną – tak, by znaleźć się poza strefą pożaru, a najlepiej poza budynkiem.

Staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku – pamiętaj – dym unosi się do góry. Z silnie zadymionych pomieszczeń wychodź w pozycji pochylonej, idź wzdłuż ściany, żeby nie stracić orientacji w pomieszczeniach. Zabezpiecz drogi oddechowe, np. zmoczonym w wodzie materiałem.

Nie otwieraj bez potrzeby drzwi do pomieszczeń objętych pożarem. Nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia, a płomienie mogą nas poparzyć. Jeśli musisz otworzyć drzwi do takiego pomieszczenia, stań przy ścianie obok drzwi i dopiero je otwórz.
Jeżeli nie można opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je np. zmoczonym ręcznikiem, wezwij pomoc, wykonuj polecenia ratowników. Nie panikuj i staraj się uspokoić innych.

Wskazuj innym drogę ewakuacji i pomagaj osobom mniej sprawnym od Ciebie. Nie korzystaj z windy (dźwigu)! Możesz w niej zostać uwięziony. Rozejrzyj się! Widzisz swoich znajomych, sąsiadów? A może kogoś brak? Powiadom o tym kierującego ewakuacją.

Przeglądaj wcześniejsze - Porady

Jak odczytywać wodomierz?

Wskazania wodomierzy są podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym. Kontrolując otrzymane rozliczenie wody należy pamiętać, że stany wodomierzy odczytujemy w pełnych metrach sześciennych.

Czytaj dalej

Nawiewniki

Zastosowanie nawiewników okiennych np. akustycznych nawiewników higrosterowanych, umożliwia wymianę powietrza dostosowaną do potrzeb, zwiększenie komfortu akustycznego oraz użytkowanie bezobsługowe.

Czytaj dalej

      1        Przeglądasz: 1 / 1