Informacja o rodzajach opłat istniejących w Spółdzielni oraz w poszczególnych nieruchomościach

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do zawiadomienia o opłatach, które będzie obowiązywać od dnia 1 lutego 2021 r., poniżej przedstawiamy informację, jakie składniki wchodzą w skład opłat czynszowych oraz jakie jest ich przeznaczenie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wilga „2000” składa się z kilku Nieruchomości oraz terenu wspólnego tzw. Mienie Spółdzielni. Nieruchomością jest grunt, na którym stoją budynki wpisane do jednej księgi wieczystej.

Dla każdej Nieruchomości prowadzona jest oddzielna ewidencja poszczególnych składników tj.:

  EKSPLOATACJA (potocznie zwana czynszem) – w skład w której wchodzą:
 • Opłata za zimną wodą tj. zaliczka na pokrycie kosztów dostarczenia wody i odprowadzania ścieków podlegająca rozliczeniu dwa razy w roku.
 • Opłata za centralne ogrzewanie/podgrzanie wody tj. zaliczka na pokrycie kosztów energii cieplnej/gazu podlegająca rozliczeniu raz w roku.
 • Opłata za usługę portierską: przeznaczona na pokrycie kosztów firmy świadczącej usługę portierską.
 • Opłata za energię elektryczną: przeznaczona na pokrycie kosztów za oświetlenie części wspólnych Nieruchomości (np. klatki schodowe, korytarze, oświetlenie przy wejściu do klatki).
 • Opłata za dźwigi – przeznaczona na pokrycie kosztów dozoru technicznego, konserwacji, napraw, energii elektrycznej dźwigów.
 • Opłata za śmieci – przekazywana na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, ustalana przez Miasto Stołeczne Warszawa (Spółdzielnia jedynie przekazuje opłatę do Miasta, nie jest stroną umowy o wywóz śmieci).
 • Opłata na podatek od nieruchomości – wnoszą wyłącznie osoby, którym przysługuje Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, są przekazywane do Miasta Stołecznego Warszawy na pokrycie kosztu podatku od nieruchomości.
 • Opłata na eksploatację – przeznaczona na pokrycie kosztów ponoszonych m.in na obsługę sanitarno – porządkową (sprzątanie bloków i pielęgnacja terenów zielonych Nieruchomości), konserwacje i naprawy m.in. domofonów, bram garażowych, hydroforni, instalacji gazowej, przeglądy m.in. budynków i instalacji, P-poż, gazowych i kominowych, elektrycznych, ubezpieczenia majątkowe oraz koszty utrzymania Biura Spółdzielni.
 • UWAGA ! Każda Spółdzielnia i Wspólnota Mieszkaniowa ma inne stawki eksploatacyjne. Podmioty te różnią się od siebie. Przykładowo mają inną wielkość terenów zielonych oraz powierzchni dróg i chodników – zatem koszty ich utrzymania są inne (im więcej terenów zewnętrznych, tym wyższe koszty). Budynki ma różną liczbę lokali (im więcej lokali w bloku, tym koszty rozkładają się na więcej osób). Niektóre bloki posiadają windy, których konserwacja i utrzymanie jest kosztowne.
  Są to jedynie przykładowe czynniki, jakie wpływają na wysokość opłat eksploatacyjnych.

  FUNDUSZ REMONTOWY – w którym wyszczególniamy Fundusz Remontowy Podstawowy i Fundusze Remontowe Celowe.
 • Fundusz Remontowy Podstawowy – ze środków gromadzonych na tym funduszu pokrywane są koszty usuwania awarii (zalania, awarie wind itp.) oraz roboty remontowe i budowlane zaplanowane na dany rok – zazwyczaj mniejsze remonty oraz wymiany wodomierzy i ciepłomierzy.
 • Fundusze Remontowe Celowe – na nich zbierane są środki na realizację kosztownych i dużych remontów. Zazwyczaj prace określone w Funduszach Remontowych Celowych wykonywane są przez kilka lat. Każdy z funduszy celowych dotyczy innego zaplanowanego remontu (np. tarasów (stropodachów), balkonów, kominów, instalacji wodnej, elewacji). Pieniądze zgromadzone na funduszu celowym nie mogą zostać przeznaczone na inny cel (chyba, że zostanie podjęta specjalna uchwała w tym zakresie przez Radę Nadzorczą).

Wysokość opłat na fundusze remontowe Podstawowe i Celowe ustalana jest z Radami Nieruchomości, mając na uwadze ilość i wartość zaplanowanych prac remontowych.

Im większe są potrzeby remontowe w budynkach, tym większa jest stawka. Nie można zatem porównywać wysokości stawek funduszy remontowych w nieruchomościach, bez sprawdzenia jak duże są potrzeby remontowe danej nieruchomości oraz ile środków zostało już zgromadzonych na dany cel.

Pieniądze, które nie zostały wydane z Funduszu Remontowego Podstawowego lub Celowego w danym roku, przechodzą na rok następny i z nich finansowane są dalsze prace remontowe.

Należy pamiętać, że im starsze bloki, tym więcej mają potrzeb remontowych. Takie elementy jak instalacje wodno-kanalizacyjne, dachy, czy elewacja oraz balkony ulegają zużyciu i co kilka lat wymagają gruntownego remontu.

Opłata eksploatacyjna za mienie Spółdzielni (koszty mienia) – przeznaczona jest na pokrycie kosztów: oświetlenia (ulic, chodników), energii elektrycznej systemu kontroli dostępu (szlabany, budka), prawidłowego utrzymania stanu mienia (usuwania śniegu, zakup soli), konserwacji i bieżących napraw dot. mienia Spółdzielni, opłaty z tytułu współuczestnictwa w kosztach utrzymania Kanału Gocłowskiego, podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntów działek dot. mienia Spółdzielni.

Fundusz Remontowy mienia - ze środków gromadzonych na tym funduszu pokrywane są koszty usuwania awarii oraz roboty remontowe i budowlane zaplanowane na dany rok dot. mienia Spółdzielni (ulic, chodników).

Remonty w lokalu

Przypominamy o zachowywaniu zasad postępowania podczas prac remontowych prowadzonych w lokalach przez właścicieli i najemców. Przede wszystkim prosimy o zachowanie czystości na klatkach schodowych, niewrzucanie gruzu i innych odpadów budowlanych do pojemników śmieciowych oraz prowadzenie prac uciążliwych z zachowaniem godzin ciszy nocnej.

Biały montaż zaliczany jest do odpadów budowlanych. Sprzęt RTV i AGD należy oddawać w specjalnie do tego wyznaczonych punktach przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Nieruchomości, w których właściciele lub najemcy niezgodnie z przepisami pozostawiają odpady budowlane lub sprzęt RTV i AGD w lub obok komór śmietnikowych, obciążane są dodatkowymi kosztami wywozu tych śmieci.

Przypominamy, że prace należy wykonywać w sposób który nie naruszy konstrukcji budynku, a w szczególności stropów. Ponadto istnieje zakaz ingerencji w ściany nośne.

Roboty w zakresie ścian działowych należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Po wyburzeniu należy dostarczyć do Spółdzielni rzut lokalu z naniesionymi wprowadzonymi zmianami w ścianach działowych wraz z potwierdzeniem (podpisem) na rzucie osoby która roboty nadzorowała (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane).

W przypadku prac, które łączą się z ingerencją w części wspólne budynku wymagane jest uzyskanie w urzędzie miejskim pozwolenia na budowę. Te prace, to na przykład przebudowa lub budowa nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej w pionach głównych oraz instalacji elektrycznej, jeśli zmienione mają być jej parametry. Żeby uzyskać pozwolenie urzędu trzeba dysponować wstępną zgodą Spółdzielni (zarządcy). Dlatego w każdym przypadku bieg sprawy rozpoczyna się od złożenia u nas pisemnej informacji.
Wydanie zgody na wnioskowany zakres robót często sprowadza się do pisemnego określenia warunków technicznych ich wykonania oraz obowiązków z tym związanych. Postępowanie zależy od tego, jak skomplikowany ma być remont. W zależności od zakresu prac może to być projekt techniczny, podpisany przez osobę z uprawnieniami projektowymi, czy architektonicznymi, bądź tylko schemat, czy szkic obrazujący przebudowę, sporządzony przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Jeśli projekty są zgodne z nadrzędnymi przepisami, to wydajemy wstępną zgodę na ich realizację i wskazanie, czy należy zwrócić się do urzędu miasta po decyzję lub pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłosić tam roboty nie wymagające takiego pozwolenia. Ponieważ zakresów remontów jest tak wiele, jak mieszkań, w których są wykonywane, to nie ma standardowych warunków ich wykonania, każda zgoda z podanymi warunkami dostosowana jest do konkretnego wniosku mieszkańca.

Postępowanie w przypadku pożaru.

Co trzeci pożar powstaje w mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty.

  Jeśli zauważyłeś pożar:
 • zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu,
 • wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem,
 • wezwij straż pożarną - wybierz numer alarmowy 998 lub 112, a po uzyskaniu połączenia spokojnie i wyraźnie powiedz:
  • co się pali,
  • gdzie się pali
  • czy zagrożeni są ludzie.
 • Nie rozłączaj się pierwszy! Dyżurny straży pożarnej lub operator 112, który odbierze Twoje zgłoszenie, zada Ci dodatkowe pytania odnośnie zgłaszanego zdarzenia. Zapyta o Twoje imię i nazwisko, dokładny adres lub poprosi o inne informacje, które mogą być przydatne dla ratowników. Poczekaj więc, aż to dyżurny straży pożarnej lub operator 112 rozłączy się jako pierwszy, oczywiście pod warunkiem, że nie stanowi to dla Ciebie dodatkowego zagrożenia.

Zasady dobrej ewakuacji

Pamiętaj, że w pierwszej kolejności ratujemy zagrożone życie ludzkie.
Jeśli zauważyłeś pożar, pierwszą czynnością, jaką powinieneś wykonać, jest zaalarmowanie osób przebywających w domu. Wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem. Następnie wezwij straż pożarną. Wybierz najkrótszą drogę ewakuacyjną – tak, by znaleźć się poza strefą pożaru, a najlepiej poza budynkiem.

Staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku – pamiętaj – dym unosi się do góry. Z silnie zadymionych pomieszczeń wychodź w pozycji pochylonej, idź wzdłuż ściany, żeby nie stracić orientacji w pomieszczeniach. Zabezpiecz drogi oddechowe, np. zmoczonym w wodzie materiałem.

Nie otwieraj bez potrzeby drzwi do pomieszczeń objętych pożarem. Nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia, a płomienie mogą nas poparzyć. Jeśli musisz otworzyć drzwi do takiego pomieszczenia, stań przy ścianie obok drzwi i dopiero je otwórz.
Jeżeli nie można opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je np. zmoczonym ręcznikiem, wezwij pomoc, wykonuj polecenia ratowników. Nie panikuj i staraj się uspokoić innych.

Wskazuj innym drogę ewakuacji i pomagaj osobom mniej sprawnym od Ciebie. Nie korzystaj z windy (dźwigu)! Możesz w niej zostać uwięziony. Rozejrzyj się! Widzisz swoich znajomych, sąsiadów? A może kogoś brak? Powiadom o tym kierującego ewakuacją.

Przeglądaj wcześniejsze - Porady

Jak odczytywać wodomierz?

Wskazania wodomierzy są podstawą do rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym. Kontrolując otrzymane rozliczenie wody należy pamiętać, że stany wodomierzy odczytujemy w pełnych metrach sześciennych.

Czytaj dalej

Nawiewniki

Zastosowanie nawiewników okiennych np. akustycznych nawiewników higrosterowanych, umożliwia wymianę powietrza dostosowaną do potrzeb, zwiększenie komfortu akustycznego oraz użytkowanie bezobsługowe.

Czytaj dalej

      1        Przeglądasz: 1 / 1