Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni. Czuwa nad pracą Zarządu, koryguje nieprawidłowości. Jest także instancją odwoławczą od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących praw członków.
Członkowie rady wybierani są spośród członków spółdzielni przez walne zgromadzenie.

Rada Nadzorcza informuje, że wszystkie protokóły z posiedzeń Rady są do wglądu dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" w siedzibie Spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej w menu: Akty prawne>Protokoły RN

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

  • Paolo Gesumunno - Przewodniczący R.N.
  • Piotr Winiarz - Z-ca Przewodniczącego R.N.
  • Daniel Siwiec - Sekretarz R.N.
  • Dariusz Kaźmierski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.N.
  • Bogdan Cichucki - Członek
  • Stanisław Daniluk - Członek
  • Piotr Prüffer - Członek
  • Członkowie Prezydium Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w pomieszczeniu samorządowym przy ul. Burzyńskiego 5 (wejście od ul.Pisarka). Zapisy prowadzi sekretariat Spółdzielni.