Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla spółdzielni sprawach. W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni.
W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Nie mogą jednak brać udziału w głosowaniu nad uchwałami, gdyż przysługuje im jedynie głos doradczy.
Walne zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd Spółdzielni.

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie: WZC w roku 2020