Pytania i odpowiedzi

W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub wyślij nam wiadomość email.

Pytania ogólnobudowlane

 • Na jakie prace remontowe w lokalu wymagana jest zgoda Spółdzielni?

  Zgoda Spółdzielni wymagana jest przy wszelkiego rodzaju pracach związanych z demontażem, przesuwaniem lub stawianiem ścian działowych. Spółdzielnia musi być też poinformowana o planowanym połączeniu kuchni z pokojem dziennym oraz zmianie lokalizacji kuchni lub łazienki. Dopiero po uzyskanej zgodzie, lokator będzie mógł przeprowadzić dane prace. Zgoda niezbędna jest również przy wymianie okien i drzwi balkonowych, drzwi wejściowych do mieszkania, anten i klimatyzacji na balkonach lub elewacjach budynku.

Pytania do księgowości

 • Jakie są rodzaje opłat?

  Informacja o rodzajach opłat istniejących w Spółdzielni oraz w poszczególnych nieruchomościach dostępna jest na naszych stronach internetowych w artykule rodzaje opłat.

 • Do kiedy należy opłacać należności za mieszkanie?

  Najpóźniej do 15 dnia miesiąca na który przypadają. Ustawowy termin zapłaty to 10 dzień każdego miesiąca (art. 4.62 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Zgodnie z tym terminem opłaty należałoby uiszczać co miesiąc z góry. Przywołany przepis pozwala jednakże na ustalenie innego terminu (poza wcześniejszym) poprzez zapis w Statucie. W Statucie naszej Spółdzielni zapisano, iż powinny być wnoszone najpóźniej do 15 dnia miesiąca, na który przypadają. Jednakże do uiszczenia należności stosuje się również przepisy Kodeksu cywilnego. Art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego brzmi: „Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; (…)”.
  Co to oznacza w praktyce?
  Za miejsce spełnienia świadczenia uznaje się siedzibę banku prowadzącego rachunek bankowy Spółdzielni a nie miejsce, w którym nastąpiła zapłata lub obciążenie rachunku lokatora. Lokator ponosi zatem ryzyko związane z terminem przekazania Spółdzielni opłaty. Lokator dający polecenie przelewu spełnia świadczenie dopiero wtedy, gdy opłata dojdzie do Spółdzielni (znajdzie się na jej rachunku), a nie kiedy zostanie zadysponowana przez lokatora.

 • Na jakie konto należy wpłacać dopłaty wynikające z rozliczenia wody i centralnego ogrzewania?

  Nr konta bankowego jest taki sam, jak dla należności z tytułu korzystania z mieszkania. Można również opłatę na poczet należności za korzystanie z mieszkania powiększyć o kwotę wynikającą z ww. rozliczenia z odpowiednim dopiskiem w treści druku wpłaty/przelewu.

 • Kto odpowiada za opłaty?

  W przypadku odrębnej własności i mieszkań spółdzielczych własnościowych, wszyscy ich właściciele są zobowiązani do pokrywania wydatków związanych z utrzymaniem lokalu. Za uiszczanie opłat odpowiada właściciel, gdy jest jeden, albo solidarnie wszyscy współwłaściciele. Jeśli właściciele wynajmują mieszkanie, zobowiązując najemców do regulowania opłat, to powinni sprawdzać, czy nie ma zadłużenia, ponieważ wobec Spółdzielni tylko oni ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania finansowe.

Pytania prawne

 • Jak przedstawia się sprawa nabycia członkostwa w Spółdzielni po zmianie w 2017r. przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

  Przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U 2017. poz. 1596) weszły w życie z dniem 09 września 2017 r. i z tym dniem diametralnie zmieniły się zasady powstawania i ustania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.
  Obecnie członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna (lub prawna) o ile jest związana ze spółdzielnią posiadaniem lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu czy miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym. Osoby, które nie posiadały prawa do żadnego z w/w lokali, tj. członkowie oczekujący i małżonkowie członków (jeżeli prawo do lokalu stanowiło majątek osobisty małżonka), z dniem wejścia w życie w/w ustawy członkostwo utraciły.

 • Jak w praktyce wygląda nabywanie członkostwa przez osoby, które posiadają lub nabywają lokale w zasobach Spółdzielni?

  Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych odmiennie regulują nabywanie członkostwa przez osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz osoby, które są właścicielami lokali wyodrębnionych.
  Przy spółdzielczym lokatorskim i własnościowym prawie do lokalu, osoby którym te prawa przysługują nabywają członkostwo z mocy ustawy. Oznacza to, że osoby te nie muszą wyrażać swojej woli w zakresie „bycia” lub „nie bycia” członkami Spółdzielni. Zarząd zobowiązany jest z mocy ustawy wpisać te osoby do rejestru członków Spółdzielni.
  Osoby, które posiadały spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i nie były członkami Spółdzielni w dniu wejścia w życie przepisów ustawy, tj. z dniem 09.09.2017r. nabyły członkostwo z mocy prawa i Zarząd Spółdzielni dokonał wpisu tych osób do rejestru członków tut. Spółdzielni.
  Na takiej samej zasadzie członkostwo nabywają małżonkowie członków Spółdzielni, jeżeli spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. Jednakże w celu dokonania wpisu małżonka do rejestru członków niezbędne jest sprawdzenie czy nie zmienił się stan prawny lokalu. Często bowiem Spółdzielnia nie była i nie jest powiadamiana np. o zgonie małżonka, który nie był członkiem Spółdzielni albo o rozwiązaniu małżeństwa. Jeżeli małżonek członka Spółdzielni składa oświadczenie, że spełnia wymogi warunkujące nabycie członkostwa z mocy ustawy zostaje wpisany do rejestru członków ze skutkiem nabycia członkostwa od dnia 09.09.2017r.
  Osoby, które nabyły lub nabywają spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokali po dniu 09 września 2017r. wpisywani są do rejestru członków z datą nabycia lokali.
  Odmiennie przedstawia się sprawa nabycia członkostwa przez właścicieli lokali wyodrębnianych. Właściciel lokalu, który posiadał lokal przed dniem 09.09.2017r. lub nabył lokal po wejściu w życie nowych przepisów musi wyrazić swoją wolę nabycia członkostwa w Spółdzielni poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  Zarówno osoby nabywające członkostwa z mocy prawa jak i właściciele lokali składający deklaracje przystąpienia do Spółdzielni zwolnieni są z obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu wpisowego i udziału członkowskiego.

 • Jakie formalności należy dopełnić w Spółdzielni sprzedając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

  Przed udaniem się do kancelarii notarialnej należy zgłosić się do biura Spółdzielni po zaświadczenie, w którym Spółdzielnia potwierdzi tytuł prawny do lokalu oraz uregulowanie wymaganych zobowiązań finansowych za lokal lub wykaże stan zadłużenia. Jeżeli dla lokalu jest założona księga wieczysta w zaświadczeniu zostanie wpisany numer księgi prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Warszawie.
  W wypadku, gdy pomiędzy datą wydania zaświadczenia a datą sporządzenia umowy sprzedaży upłynie kolejny okres rozliczeniowy wymagalnych opłat, należy zgłosić się do Spółdzielni celem dokonania końcowego rozliczenia zobowiązań z tytułu opłat za mieszkanie oraz za zużycie wody.

 • Jakie formalności należy dopełnić na wypadek śmierci współmałżonka?

  Jeżeli zmarły małżonek był członkiem Spółdzielni należy zgłosić się z aktem zgonu w biurze Spółdzielni, w terminie jednego miesiąca od daty zgonu. Termin ten jest ważny, bowiem z dniem zgonu ustaje członkostwo zmarłego członka i, jeżeli małżonek członka nie jest członkiem Spółdzielni, od następnego miesiąca przypadającego po dacie wygaśnięcia członkostwa zmienia się opłata eksploatacyjna naliczana na dany lokal. W przypadku zgłoszenia zgonu członka ze znacznym opóźnieniem zajdzie konieczność skorygowania opłaty eksploatacyjnej i uregulowania jednorazowo naliczonej różnicy.

 • Czy po zgonie małżonka, który był współwłaścicielem lokalu należy niezwłocznie załatwić sprawy związane z nabycie prawa do spadku?

  Zarówno prawo własności lokalu wyodrębnionego na pełną własność jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu podlegają dziedziczeniu na ogólnych zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Przepisy te nie zakreślają terminu na dopełnienie formalności związanych ze wskazaniem osób dziedziczących spadek po zmarłym członku Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem. Jednakże z różnych przyczyn, np. w celu ustalenia współwłaścicieli, którzy solidarnie odpowiadają za opłaty związane z lokalem, wskazane jest nie zwlekanie z dopełnieniem tych formalności.

 • Czy Kodeks postępowania administracyjnego dotyczy spółdzielczości mieszkaniowej?

  Nie dotyczy. Właściwymi przepisami w sprawach związanych ze spółdzielniami są przepisy prawa cywilnego, nie zaś administracyjnego. Władze spółdzielni nie są organem administracji publicznej.

Pytania o C.O.

 • Informację o rozliczeniu centralnego ogrzewania otrzymałem na początku kwietnia. W elektronicznej kartotece lokalu rozliczenie jest widoczne w marcu. Natomiast jest informacja, że mogę „dopłatę za CO” zrobić do 15 maja. Kiedy mam zatem uiścić „dopłatę”, w kwietniu czy w maju?

  Spółdzielnia dokonuje fizycznego rozliczenia w marcu. Do programów wprowadzone są wówczas wszystkie dokonane odczyty liczników z osiedla. Następuje rozliczenie lokali, części wspólnych, kosztów stałych. Sprawdzenie prawidłowości odczytów itd.
  Na koniec marca całe Osiedle jest rozliczone, a tym samym program księgowy automatycznie pokazuje rozliczenie w elektronicznej kartotece lokalu. Informacja/rozliczenie pojawia się na koniec marca. Po tym rozliczeniu przygotowywane są zawiadomienia do mieszkańców. Każdy z Państwa dostaje informację albo na adres e-mail, albo w formie papierowej. Fizycznie zawiadomienia mogą zostać przygotowane i dostarczone w kwietniu.
  Natomiast termin zapłaty w przypadku „dopłaty za energię” jest ustawiany w taki sposób, aby każdy z mieszkańców mógł go dotrzymać. Termin dla wszystkich musi być taki sam. Należy pamiętać, że część osób posiada adresy do doręczeń na terenie całej Polski, zatem odbierają rozliczenie później niż mieszkańcy Osiedla.
  Zatem, jeżeli termin płatności zostałby ustawiony na koniec kwietnia. Wówczas część mieszkańców, mogłaby nie być w stanie jego dotrzymać. A zatem od dnia 1 maja, system księgowy automatycznie naliczałby tym osobom odsetki od niezapłaconej kwoty. Stąd wyznaczony na zawiadomieniach termin zapłaty do 15 maja.
  Co oznacza termin zapłaty do 15 maja? - Oznacza, że mogą Państwo zapłacić „dopłatę” od momentu otrzymania zawiadomienia do 15 maja – dowolnie. Zatem można zapłacić całość zarówno w kwietniu, jak i później tj. w maju. Mogą też Państwo zapłacić część „dopłaty” w kwietniu, a pozostałą kwotę od 1 do 15 maja. Natomiast jeżeli ktoś nie zapłaci do 15 maja, wówczas od tej kwoty zaczną się naliczać odsetki za opóźnienie, co będzie widoczne na koncie elektronicznym lokalu. Na tym koncie będzie również widoczna zaległość.

 • Gdzie mogę sprawdzić stan zużycia ciepła przez mój lokal?

  Ciepłomierz lokalu znajduje się na zewnątrz (na klatce schodowej) w tzw. szachcie. Każdy z mieszkańców ma kluczyk do skrzynki w szachcie i może sprawdzić stan zużycia centralnego ogrzewania na ciepłomierzu jego lokalu. Podobnie jak stan zużycia wody zimnej, lub wody ciepłej na wodomierzach (one także znajdują się w szachtach na klatce schodowej). Spółdzielnia dokonuje odczytów centralnego ogrzewania na koniec roku kalendarzowego, a odczytu wody 2 razy w roku tj. na koniec czerwca i grudnia.
  Jeżeli ktoś z Państwa nie ma kluczyka do szachtu, jest możliwość jego dorobienia. Kluczyki były wydawane mieszkańcom przy zasiedlaniu Osiedla.

 • Mam zakręcone grzejniki przez cały rok, zużycie ciepła na rozliczeniu 0, dlaczego mam opłatę za centralne ogrzewanie?

  Na koszty CO obok zużycia ciepła w lokalu składają się jeszcze Koszty Stałe, a w niej m.in.:
  - opłata za zamówioną moc cieplną
  - opłata za czynnik grzewczy
  - opłaty przesyłowe stałe i zmienne
  - różnica wynikająca z zastosowania współczynników korygujących laf.
  Nawet jeśli sam lokal nie zużywa ciepła, to każdy z nas musi zapłacić za możliwość korzystania z niego oraz za ogrzanie części wspólnych.

 • Oszczędzam na ogrzewaniu, a nadal mam wysokie rachunki za centralne ogrzewanie?

  Spowodowane jest to zarówno podwyżką cen energii cieplnej, jak również koniecznością wnoszenia opłat stałych i za ogrzanie części wspólnych. Opłaty stałe są bardzo wysokie, podwyżka także objęła ten składnik. Opłaty stałe stanowią ok 40 % kosztu energii cieplnej. Stąd nawet przy dużym oszczędzaniu na ogrzewaniu, jego koszt jest wysoki.

 • Czy jeśli zakręcę grzejniki w pokojach, a odkręcę w łazience, zaoszczędzę na kosztach centralnego ogrzewania?

  Liczniki centralnego ogrzewania znajdują się w szachtach na klatkach schodowych i naliczają całość ciepła dostarczanego do lokalu, nie zależnie, czy jest to pokój czy łazienka. Zatem, ciepło dostarczane do kaloryfera w łazience także jest odpłatne i rozliczane na takich samych zasadach, co ciepło dostarczane do pokoju.

 • Nie mieszkam w lokalu, dlaczego muszę płacić koszty stałe oraz koszty ogrzewania części wspólnych?

  Niezamieszkiwanie w lokalu nie zwalnia z ponoszenia opłat. Lokal nie stanowi samodzielnego bytu, jest składową bloku. Tym samym każdy z właścicieli zobowiązany jest do uczestniczenia w kosztach wspólnych nieruchomości/budynku. Prawo nie daje możliwości zwolnienia się z tego obowiązku.
  Opłaty stałe Veolii, są płacone za możliwość korzystania w każdym momencie z energii cieplnej. Inaczej mówiąc, za komfort odkręcenia grzejnika w sezonie grzewczym i natychmiastowe jego nagrzanie.

 • Mam zakręcone grzejniki, ale w mieszkaniu nadal mam „w miarę” ciepło.

  Grzejniki posiadają tzw. termostaty, z których większość ma zabezpieczenie „przed przemarzaniem” co powoduje, że w lokalu temperatura nie może spaść poniżej 16 °C. Termostat zatem włącza automatycznie grzejnik, aby utrzymać w lokalu 16 °C. Obecnie każdy termostat w sklepie posiada ww. zabezpieczenie, które nie pozwala na zerowe zużycie energii w lokalu. Inaczej dochodziłoby do anomalii, polegających na tym, że lokal nie korzysta z centralnego ogrzewania bezpośrednio, ale „ogrzewa się”, korzystając z ciepła lokali obok. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, mieszkanie jest bowiem częścią bloku i uczestniczy w jego utrzymaniu, do czego konieczna jest odpowiednia temperatura.

 • Gdzie jest wytwarzana energia cieplna?

  Energia cieplna powstaje w ciepłowniach. Przykładowo w Warszawie są to Ciepłownia Żerań, Ciepłownia Siekierki, Ciepłownia Kawęczyn, Ciepłownia Wola itd. Energia cieplna powstaje w wyniku spalania przez elektrownie węgla, gazu, oleju opałowego, biomasy. Wytworzona w ciepłowniach energia cieplna kupowana jest przez dostawcę ciepła (np. VEOLIA, PGNiG Termika). Dostawca ciepła, sprzedaje je do odbiorców Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, odbiorców indywidualnych). Veolia dostarcza ciepło poprzez swoją sieć przesyłową (rury cieplne).

 • Dlaczego Spółdzielnia nie kupuje energii cieplnej bezpośrednio od elektrociepłowni?

  Ciepło dostarczane jest z elektrociepłowni poprzez sieć przesyłową (rury cieplne). Właścicielem sieci przesyłowej są dostawcy ciepła tj. Veolia. Spółdzielnia nie posiada oddzielnej rury przesyłowej, która łączy ją z elektrociepłownią, stąd nie może samodzielnie zakupić i dostarczyć energii cieplnej na teren Osiedla. Ciepło musi być zakupione od dostawcy ciepła.

 • Czy Spółdzielnia i mieszkańcy mogą zrezygnować z energii cieplnej dostarczanej przez Veolię?

  Veolia jest jedynym przedsiębiorcą przesyłowym energii cieplnej na terenie Warszawy. Spółdzielnia nie ma możliwości zmiany dostawcy ciepła centralnego ogrzewania.

 • Czy możemy zrezygnować z energii cieplnej C.O.?

  Możemy, ale wówczas będziemy musieli ogrzewać lokale energią elektryczną, której ceny już są wysokie i zgodnie z zapowiedziami będą jeszcze wyższe.

 • Czy wszystkie bloki na Osiedlu są ogrzewane przez energię z Veolii?

  Nie. Część mieszkań ogrzewanych jest przez PGNiG na zasadzie gazu ziemnego. Są to lokale w segmentach przy ul.Witwickiego. Taki sposób ogrzewania, został przewidziany na etapie projektu tej części Osiedla. Posiadają one oddzielne kotły gazowe i odpowiednią instalację – dostosowaną do tego rodzaju paliwa. Koszty gazu jednak także drastycznie rosną, w porównaniu do poprzednich lat.

 • Dlaczego za rozliczenie CO w 2020 r. nie dopłacałem, a za rozliczenie 2021 r. mam dopłatę?

  Ponieważ koszty energii cieplnej w 2021 roku wzrosły 3 krotnie. Zatem przy takim samym zużyciu ciepła w 2021 r., co w 2020 r. jego faktyczny koszt jest wyższy. Zaliczka wnoszona w 2021 r. na poczet opłat, opierała się na zużyciu i kosztach z poprzednich okresów grzewczych. Nikt nie mógł przewidzieć, że koszt energii cieplnej w 2021 r. zostanie podniesiony przez Veolię aż 3 krotnie.

 • Dlaczego opłata za energię cieplną jest tak wysoka, gdy zmniejszono w 2022 r. stawkę VAT?

  Obniżenie podatku VAT z 23% na 5% dotyczy opłat za rok 2022. Obniżka nie ma wpływu na koszty rozliczenia ciepła za 2021 r. W roku 2021 obowiązywała stawka VAT 23 %.

 • Dlaczego zaliczka za energię cieplną jest tak wysoka, gdy zmniejszono w 2022 r. stawkę VAT?

  Ponieważ nastąpił drastyczny wzrost cen energii cieplnej netto (tj. bez VAT). Obniżenie VAT z 23% na 5%, nie spowodowało obniżenia cenny netto. Obniżenie VAT z 23% na 5% przy jednoczesnej drastycznej podwyżce cen netto, skutkuje że na początku 2022 r. cena brutto 1GJ jest prawie identyczna jak w cena 1GJ w 2021 r. Tym samym, nie można zmniejszyć wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie.
  Proszę pamiętać, że gdy VAT zostanie podwyższony z 5% na 23%, cena energii automatycznie wzrośnie. Ponadto nie wiemy, jak zostanie podwyższona w 2022 r. cena energii netto. Przykładowo VAT na paliwo w 2022 r. także został zmniejszony z 23% do 8%, a ceny paliwa na stacjach benzynowych są wyższe niż w 2021 r. Zatem cena paliwa netto (bez VAT) tak drastycznie wzrosła, że nawet przy zmniejszeniu stawki VAT z 23 % na 8 %, cena sprzedawanego paliwa jest wysoka. Po przywróceniu 23% stawki VAT, wzrośnie jeszcze bardziej cena sprzedawanego paliwa.

 • Czy Spółdzielnia zarabia na rozliczeniu energii cieplnej?

  NIE. Spółdzielnia jest jedynie przekaźnikiem opłat między mieszkańcem, a faktycznym ich odbiorcą czyli VEOLIĄ Energia Warszawa S.A. Rozliczenie następuje do tzw. zera, co oznacza że pobieramy od mieszkańców dokładnie taką kwotę, jaka wynika z faktur VEOLII.
  Prawidłowość rozliczeń, w tym rozliczania energii cieplne do tzw. zera są co roku sprawdzane przez Biegłego Rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni. Biegły Rewident jest osobą niezależną, wybieraną z konkursu ofert przez Radę Nadzorczą. Biegły Rewident to osoba, która ma wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i prowadzeniu księgowości.

 • Jaką minimalną temperaturę w lokalu musi zapewnić Spółdzielnia, Wspólnota Mieszkaniowa

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) odsyła do Polskich Norm w zakresie minimalnej temperatury jaką należy zapewnić:
  +20°C w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych (tj. pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne);
  +24°C w łazienkach.
  Zatem, jeżeli mieszkaniec chce mieć w lokalu temperaturę 28°C, Spółdzielnia nie ma obowiązku zakupu energii cieplnej pozwalającej na osiągnięcie takiej temperatury. Mieszkaniec może ją osiągnąć korzystając z dodatkowych, elektrycznych urządzeń. Należy pamiętać, że opłata do Veolii jest uiszczana za zamówioną moc cieplną. Im większa moc cieplna, tym możliwość większego nagrzania pomieszczeń. Moc cieplna jest droga, im większa moc tym większe opłaty.

 • Jak mogę zmniejszyć koszty ogrzewania?

  a) Na czas wyjazdu, braku przebywania w lokalu zakręcamy grzejniki;
  b) Zalecana temperatura do spania to 19°C, tym samym na czas odpoczynku nocnego wskazanym jest przykręcanie grzejników;
  c) W okresie grzewczym, najbardziej zalecane jest wietrzenie lokalu krótkie ale intensywne. Otwieramy okna w pomieszczeniach (robimy tzw. przeciąg) przez kilka minut. Na czas wietrzenia, bezwzględnie należy zakręcić grzejniki;
  d) Podczas okresów grzewczych, należy zamykać drzwi wejściowe na klatki schodowe, drzwi do komór śmietnikowych oraz okna na klatkach. Wietrzenie klatek powinno być krótkie.

 • Dlaczego w zimie, gdy mam ustawiony grzejnik na 25°C, czasem jest on zimny?

  Ponieważ każdy kaloryfer ma termostat. Termostat to urządzenie które mierzy temperaturę powietrza i dostosowuje intensywność grzania grzejnika, do ustawionej temperatury. Jeżeli pomieszczenie zostanie nagrzane do 25°C, wstrzymywane jest intensywne grzanie (grzejnik jest zimny). Gdy temperatura w lokalu spadnie poniżej 25°C, grzejnik ponownie zacznie grzać w celu osiągnięcia ponownie 25°C w pomieszczeniu. Warto, aby termostaty nie były zasłonięte np. meblami, grubymi zasłonami itp.

 • Dlaczego w okresie grzewczym, podczas wietrzenia (otwierania okien) bezwzględnie należy zakręcać grzejniki?

  Ponieważ grzejniki mają tzw. termostaty. Termostat to urządzenie które mierzy temperaturę powietrza i dostosowuje intensywność grzania grzejnika, do ustawionej przez mieszkańca.
  PRZYKŁAD: Na termostacie ustawiona jest temperatura 25°C. Jeżeli otwieramy okna i do pomieszczenia dostaje się zimne powietrze, temperatura w mieszkaniu spada. Termostat to odbiera i załącza intensywne grzać kaloryfer w celu osiągnięcia w pomieszczeniu 25°C. Tym samym, przy otwartym oknie grzejnik działa bardzo intensywnie i zużywa dużo energii cieplnej. Z tych względów, zalecane jest zakręcenie grzejnika, wywietrzenie lokalu i ponowne włączenie grzejników po zamknięciu okien.

Pytania o system wjazdu.