Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni. Czuwa nad pracą Zarządu, koryguje nieprawidłowości. Jest także instancją odwoławczą od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących praw członków. Członkowie rady wybierani są spośród członków spółdzielni przez walne zgromadzenie.

Rada działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” z dnia 16.09.1982 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 wraz z późniejszymi zmianami), art. 82 ust. 2-4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000 r. (tj. Dz. U. 2013 poz. 1222 wraz z późniejszymi zmianami) oraz postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000".
Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą szczegółowo określa Regulamin Rady Nadzorczej dostępny w menu Strona główna>Akty prawne>Statut i regulaminy

Rada Nadzorcza informuje, że wszystkie protokóły z posiedzeń Rady są do wglądu dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" w siedzibie Spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej w menu: Akty prawne>Protokoły RN

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

  • Paolo Gesumunno - Przewodniczący R.N.
  • Piotr Winiarz - Z-ca Przewodniczącego R.N.
  • Daniel Siwiec - Sekretarz R.N.
  • Piotr Prüffer - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.N.
  • Bogdan Cichucki - Członek
  • Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w pomieszczeniu samorządowym przy ul. Burzyńskiego 5 (wejście od ul.Pisarka). Zapisy prowadzi sekretariat Spółdzielni.