INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegółu dotyczące tego przetwarzania znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych

My, Spółdzielnia Mieszkaniowa WILGA 2000 z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Szkoły Orląt 4 lok. użytkowy nr 5, 03-984 Warszawa jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu realizowania obowiązków spółdzielni oraz umożliwiania realizowania praw członków spółdzielni na podstawie obowiązku z art. 16 i art. 18 i kolejnych ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 • w celu ochrony Twojego bezpieczeństwa, ponieważ jest to niezbędne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby t. j. również jej bezpieczeństwa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
 • w celach analitycznych (np. optymalizacji procesów obsługi na podstawie obsługi w tym reklamacji), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

  Będziemy lub możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Dane dotyczące Twojej nieruchomości
 • Twoje zobowiązania oraz wydatki
 • Szczegóły polisy ubezpieczeniowej
 • Umowy oraz ugody
 • Reklamacje, incydenty oraz wypadki
 • Używanie mediów
 • Małżeństwo oraz inna forma związku
 • Szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników
 • Informacje dotyczące działań sądowych i egzekucyjnych
 • Dane dotyczące kar administracyjnych
 • Dane dotyczące zamieszkania
 • Obszary monitoringu wizyjnego

Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (t.j. m. inn. firma księgowa, kancelaria prawna);
 • Organom państwa/administracji samorządowej na podstawie przepisów ustaw i na ich umotywowany wniosek;

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

 • Twoje dane przekazane w celu realizacji obowiązków spółdzielni oraz Twoich praw członkowskich przez cały okres członkostwa w Spółdzielni;
 • Po ustaniu Twojego członkostwa w Spółdzielni będziemy przechowywać Twoje dane dla potrzeb ewentualnych kontroli podatkowych, spraw sądowych Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 5 lat od roku następnego po ustaniu Twojego członkostwa;

Twoje prawa

  Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
 • Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych;
  (jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie)
 • Prawo do przenoszenia danych;
  (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;
  Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres maliowy: iodkancelaria@gmail.com, zadzwoń pod nr (22) 620 06 59 lub przyjdź do nas osobiście. Przed realizacją Twoich żądań będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie naszych usług i realizacji umowy.

Jeśli nie podasz swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy.