Zaliczka na centralne ogrzewanie – wyjaśnienie

Zaliczka na centralne ogrzewanie – wyjaśnienie.

 1. Zaliczki c.o. zostały wyliczone prawidłowo
  Regulamin Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody z 2016 r.
  § 4 ust.1. „Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres 12‐tu miesięcy od 01.01- 31.12 danego r.”
  § 5 ust.1. „... Wysokość opłat zaliczkowych za ogrzewanie lokali ustala się na cały okres rozliczeniowy indywidualnie dla każdego lokalu, biorąc pod uwagę zużycie ciepła w poprzednim okresie rozliczeniowym i planowane koszty okresu następnego.”
 2. Zawiadomienia o zaliczkach wysłano w prawidłowym terminie
  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. § 4 ust. 71 „ W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin”
  Statutu Spółdzielni w § 92 ust. 2 powtórzenie zapisów z ww. ustawy.
  Termin 3 miesięcy na zawiadomienie dot. opłat zależnych np. zaliczki na Fundusz Remontowy.
 3. Zmiana zaliczek na centralne ogrzewanie nie wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
  Zmiana zaliczek na KOSZTY NIEZALEŻNE od Spółdzielni, nie wymaga uchwał Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza ustaliła sposób wyliczenia zaliczek w Regulaminie Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody - Uchwała RN nr 3 w dniu 27 stycznia 2016 roku. Obowiązek rozliczeń i zawiadamiania mieszkańców należy do Spółdzielni – Działu Księgowości.

Prawidłowość wyliczania zaliczek na centralne ogrzewanie, co roku bada niezależny Biegły Rewident.

Z przykrością informujemy, że osoby które oskarżają Biuro o nieprawidłowości, WPROWADZAJĄ Państwa W BŁĄD.