Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” zwołuje na dzień 10 grudnia 2018 roku na godz. 18.30
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „WILGA 2000”

Droga na Walne Zgromadzenie 2018
Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 312 (kolorowa szkoła) przy ul.Umińskiego 12 (stołówka).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości wydanych mandatów i odczytanie list pełnomocnictw.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. uchwalenia zmian w Statucie S.M. „Wilga 2000”,
  b. przyjęcia jednolitego tekstu Statutu S.M. „Wilga 2000”,
  c. uchylenia Regulaminu Obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą S.M. „Wilga 2000” przyjętego Uchwałą nr 3 ZPC w dniu 29.07.2005r.,
  d. omówienie i przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej S.M. „Wilga 2000”,
  e. uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków przyjętego Uchwałą nr 12 WZC w dniu 14.06.2013r.,
  f. omówienie i przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się ze wszystkimi projektami uchwał, które wyłożone będą w biurze Spółdzielni oraz umieszczone na stronie internetowej od dnia 26 listopada 2018r.

Celem uniknięcia pomyłek przy wydawaniu mandatów członkom Spółdzielni, prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Druk „pełnomocnictwa” jest dostępny w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej. Pełnomocnictwa w miarę możliwości prosimy składać w biurze Spółdzielni przed dniem WZC.

Nowe załączniki:

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza odbyła spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni, którzy złożyli poprawki do projektu Statutu. W wyniku konsultacji uwzględniono części poprawek i dokonano zmian w projektach Statutu, Regulaminów i uchwał.
Z uwagi na powyższe przedstawiamy Państwu aktualne teksty dokumentów, które zostaną poddane pod głosowanie członków Spółdzielni w dniu 10 grudnia 2018r. Prosimy członków Spółdzielni o zapoznanie się z treścią zamieszczonych dokumentów.

Załączniki z dnia 22.11.2018r.:

Proszę również zapoznać się z artykułem Projekt Statutu Dodaj to wydarzenie do swojego kalendarza.

Data aktualizacji: 05.12.2018 r. - 11:02:04