Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku na godz. 18.00
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „WILGA 2000”

Droga na Walne Zgromadzenie 2018
Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 312 (kolorowa szkoła) przy ul.Umińskiego 12 (stołówka).

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji regulaminowych: Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 roku oraz sprawozdanie z realizacji wniosków WZC z 2018r.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
 6. Dyskusja nt. sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
 7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej dot. prawidłowości wydanych mandatów i odczytanie list pełnomocnictw.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. przyjęcia sprawozdania Zarządu,
  b. absolutorium dla Prezesa Zarządu Pani Agnieszki Wyrzykowskiej,
  c. absolutorium dla p.o. Prezesa Zarządu Pana Piotra Prüffera,
  d. absolutorium dla p.o. Prezesa Zarządu Pana Bogdana Cichuckiego,
  e. absolutorium dla Prezesa Zarządu Pani Moniki Góralczuk-Zakrzewskiej,
  f. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018,
  h. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, które Spółdzielnia może zaciągnąć,
  i. przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
 9. Konsultacje w sprawie planowanej reorganizacji systemu wjazdu na Osiedle.
 10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. Odczytanie wniosków i poddanie ich pod głosowanie.
 11. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem Zebrania. Wskazane dokumenty są wyłożone w Biurze Spółdzielni oraz umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

Celem uniknięcia pomyłek przy wydawaniu mandatów członkom Spółdzielni, prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Druk „pełnomocnictwa” jest dostępny w Biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej. Pełnomocnictwa w miarę możliwości prosimy składać w Biurze Spółdzielni.

Załączniki dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu:

Dodaj to wydarzenie do swojego kalendarza.

Data aktualizacji 06.06.2019 r.