Podsumowanie - nowy system wjazdu

Szanowni Państwo,
wchodzimy w przedostatnią fazę zmiany systemu wjazdu. Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań.

Zmiana systemu wjazdu została przeprowadzona na wnioski mieszkańców zgłoszone na Walnym Zebraniu Członków (WZC) Spółdzielni w roku 2017, 2018, 2019.

Głównym problemem zgłaszanym przez mieszkańców, było parkowanie na terenie Osiedla dużej ilości samochodów nieuprawnionych, w tym ciężarówek. Skutkiem czego po godzinie 21 mieszkańcy zgłaszali problem z możliwością zaparkowania samochodów.

Zgodnie z ustaleniami z WZC z 2019 r. powołano Komisję ds. systemu wjazdu, w skład której wchodzili mieszkańcy, przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarząd.

I. PIERWSZY ETAP – AKTUALIZACJA KART, MONTAŻ SYSTEMU

Marzec - lipiec 2021 r. aktualizacja kart wjazdu.
Montaż nowego systemu (pętle, system internetowy, interkomy).
UWAGA - Wymiana nie obejmowała szlabanów.
Informacje do mieszkańców o zasadach nowego systemu i zapisach uchwalonego Regulamin korzystania z dróg Osiedla.

PODSUMOWANIE I ETAPU:
Nowy system wjazdu to OPROGRAMOWANIE, które wprowadza nowe zasady korzystania z terenu Osiedla. Zmiana systemu wjazdu nie obejmowała wymiany szlabanów.

Wprowadzono tzw. system zamknięty (zamontowano dodatkowe pętle przy szlabanach), co oznacza że każdy wjazd i wyjazd z Osiedla jest rejestrowany i na tą samą kartę nie można wprowadzić kilku samochodów równocześnie.

System bazuje na odczycie tablic rejestracyjnych. Każdy uprawniony pojazd ma przypisaną kartę.
W przypadku awarii szlabanów/systemu, należy przyłożyć karę do czytnika zarówno przy wyjeździe z Osiedla, jak i wjeździe.

Pojazdy bez kart, mogą bezpłatnie korzystać z terenu za szlabanami przez 90 minut, po tym czasie naliczana jest opłata w wysokości 2,5 zł za każde 30 minut.

Podczas aktualizacji kart, wykryto wiele nieprawidłowości np. posiadanie większej ilości kart, niż przewidywał Regulamin, przekazywanie kart osobom nieuprawnionym, brak aktualizacji danych pojazdów, nieuprawnione korzystanie z pilotów do systemu.
Aktualizacja kart pozwoliła wyeliminować ww. nieprawidłowości.

II. DRUGI ETAP – FAZA TESTOWA

Od 1 lipca 2021 r. faza testowa systemu.
Brak pobierania opłat od gości.
Utrzymana stawka za odpłatne karty wjazdu na poziomie 24,99 zł brutto
Obserwacja systemu, zbieranie uwag, doskonalenie funkcji.
Informowanie mieszkańców o zasadach prawidłowego korzystania z kart i wjazdu.

PODSUMOWANIE II ETAPU:
W pierwszym okresie włączenia systemu prowadzono obserwację, zbierano i analizowano uwagi od mieszkańców, weryfikowano najczęstsze problemy. Testowano system/oprogramowanie przed planowanym odbiorem.

Informowano mieszkańców o zasadach nowego systemu. Spółdzielnia dostarczała instrukcje wjazdu i wyjazdu wraz z rysunkami.

Biuro prowadziło aktualizację kart i intensywną akcję informacyjną w tym zakresie, z uwagi na małą frekwencję osób uprawnionych do korzystania z kart.

Uchwalono nowy Regulamin Systemu Korzystania z Dróg Wewnętrznych Osiedla. Uchwała nr 8 z 2021r. Rady Nadzorczej

III. TRZECI ETAP – WŁĄCZENIE SYSTEMU WJAZDU

Wrzesień 2021 r. - system w pełni włączony.
Pobieranie opłat za postój powyżej 90 minut.
Średnie przychody za wjazdy na Osiedle na poziomie 1 700 zł miesięcznie.

W godz. 8:00 – 22:00 obsługa wjazdu przez operatora systemu i rezygnacja z usług portierskich. Przypominamy, że Spółdzielnia od lat ma umowę o usługi portierskie, a NIE OCHRONY.
Portierzy nie wykonują usług ochroniarskich. Przed wprowadzeniem nowego systemu portierzy w ciągu dnia zajmowali się głównie wydawaniem kart wjazdu „gość”.
Po zmianie systemu wjazd odbywa się bezobsługowo na przycisk P, co NIE wymaga pomocy portiera.

PODSUMOWANIE III ETAPU:

  W pierwszym okresie odpłatnego funkcjonowania systemu najczęstsze problemy wynikały z:
 • braku aktualizacji kart przez mieszkańców. Pomimo ponad 6 miesięcznego okresu, w którym Spółdzielnia dokonywała aktualizacji kart i wywieszała informacje, część osób nie zgłosiła się do Biura;
 • konieczności wyregulowania starych szlabanów i dostosowania ich do systemu;
 • braku zaznajomienia się części osób z zasadami nowego systemu wjazdu;
 • próby wyjazdu tzw. „gości” bez opłacenia parkingu;
 • braku zgłaszania zmiany tablic rejestracyjnych;
 • nie przykładania kart do czytnika (przy wjeździe i wyjeździe) w sytuacji podniesionych szlabanów.
 • w przypadku posiadania 2 kart, zamiana ich między właścicielami pojazdów;
 • próbami wprowadzania dwóch samochodów na jedną kartę;
 • wykręcaniem szlabanów przez jednego z właścicieli segmentów” przy ul. Pisarka;
 • uszkodzeniem szlabanu przez osoby, próbujące wjechać na tzw. zderzak lub bez karty;
 • awaryjnością starych szlabanów.

Z uwagi na fakt, iż system jest zamknięty, przy każdym zdarzeniu związanym z uszkodzeniem lub awarią systemu konieczne jest podniesienie wszystkich szlabanów do czasu naprawy.

Spółdzielnia zbierała informacje o problemach z systemem wjazdu, analizowała uwagi mieszkańców i na ich podstawie zamieszczała kolejne instrukcje o korzystaniu z nowego systemu wjazdu.

IV. CZWARTY ETAP – TESTOWANIE NOWYCH SZLABANÓW (dzierżawa)

Maj 2022 r. montaż dwóch szlabanów (Magnetic) na wjeździe i wyjeździe ul. Szkoły Orląt 4. Szlabany dzierżawimy. Testujemy ich kompatybilności z nowym systemem wjazdu oraz szybkości działania.

Spółdzielnia z uwagi na ograniczenie kosztów w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu nie wymieniała szlabanów. Wymianę przewidziano w kolejnych latach. Postanowiono przed zakupem szlabanów dokonać ich testu i na ten czas wydzierżawić szlabany.
Będziemy sprawdzać kompatybilność dzierżawionych szlabanów z nowym system wjazdu (oprogramowaniem). Zweryfikować ich wady i zalety. W przypadku pozytywnej oceny dzierżawionych szlabanów, przewidujemy ich zakup. Planujemy ograniczyć ilość szlabanów przy wjeździe na ul.Pisarka i wyjeździe na ul.Burzyńskiego do dwóch (obecnie są tam 4 szlabany). Zmniejszy to koszty wymiany. Planujemy także zamontować spowalniacze w miejscach, gdzie ich brakuje.

V. PIĘATY ETAP – wymiana szlabanów na nowe

Z uwagi na zużycie obecnych szlabanów i ich awaryjność, wymiana szlabanów na nowe.

WYMIERNE EFEKTY NOWEGO SYSTEMU:
 1. Osiągnięto założenia związane ze zmianą systemu tj. na Osiedlu jest mniej samochodów, mieszkańcy nie zgłaszają problemów z parkowaniem.
 2. Zmniejszyła się liczba samochodów ciężarowych zajmujących miejsca parkingowe.
 3. Usunięto z Osiedla pojazdy niesprawne, które od kilku miesięcy/lat zajmowały miejsca parkingowe.
 4. Powyższe przełożyło się, na zmniejszenie przypadków parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych, co utrudniało np. dojazd samochodów straży pożarnej do bloków.
 5. Drastycznie spadła liczba pojazdów nieuprawnionych korzystających z Osiedla, za postój powyżej 90 minut, wnoszone są obecnie opłaty. Średni miesięczny przychód Spółdzielni jest na poziomie 1700 zł.
 6. Policja nie zgłasza do Spółdzielni nowych przypadków wprowadzania i przetrzymywania na Osiedlu kradzionych samochodów (tzw. dziuple).
 7. Zwiększono wygodę wjazdu, szlaban podnosi się po odczytaniu tablic, bez konieczności przykładania karty.
 8. Zmniejszono zakres godzinowy umów portierskich. W godzinach 8:00-22:00 system obsługiwany jest przez operatora wjazdu.

  Pytania i odpowiedzi:

 1. Ile bezpłatnych kart wjazdu przysługuje mieszkańcowi?
 2. Czy osobom posiadającym indywidualne garaże przysługuje dodatkowa bezpłatna karta wjazdu związana z miejsce postojowym przed garażem (podjazd)?
 3. W przypadku bezpłatnego wjazdu na Osiedle (pojazd zarejestrowany w bazie), kiedy mam przykładać kartę wjazdu do czytnika?
 4. Czy mogę pożyczyć swoją kartę wjazdu innej osobie bez zgłaszania tego faktu Spółdzielni?
 5. Wjazd za inny pojazdem – jakie są zasady?
 6. Gdzie mogę dokonać opłaty za postój?
 7. Czy mogę dokonać płatności w terminalu gotówką?
 8. Mam przypisane do jednej karty dwa samochody, czy mogę jedynym wjechać na kartę a drugim na przycisk P?
 9. Mam dwie tj. kartę nr 100 do której przypisany jest samochód X oraz kartę nr 111 do której przypisany jest samochód Y, czy mogę wjeżdżając samochodem X użyć kartę nr 111?
 10. Jeżeli uszkodzę szlaban, co powinienem zrobić.?
W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości zapraszamy na stronę Pytania i odpowiedzi gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące między innymi systemu wjazdu i parkowania na terenie Osiedla.