Wyjaśnienia w sprawie naliczenia opłat za śmieci

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie opłat za śmieci, uprzejmie wyjaśniamy że sposób wyliczenia i wysokości opłat jest całkowicie niezależny od Spółdzielni.

Spółdzielnia zarówno w przypadku podatku od nieruchomości, jak i opłat za śmieci, pełni jedynie funkcję przekaźnika opłaty między mieszkańcami, a Urzędem m.st. Warszawy.

Podkreślamy, że stawka opłaty za śmieci oraz sposób jej naliczania ustaliła Rada m.st. Warszawy w uchwale nr XXXVIII/1199/2020 z dnia 15.10.2020 r. Rada Miasta postanowiła, że opłatę za śmieci nalicza się od zużycia wody z licznika głównego, a rozlicza według liczników indywidualnych i tzw. wody gospodarczej (księgowo definiowanej jako różnica bilansowa).

W uchwale Rada Miasta ustaliła, że stawkę opłaty miesięcznej dla poszczególnych lokali wylicza się według następującego wzoru 12,73 zł x średnie miesięczne zużycie wody w lokalu za 6 miesięcy rozliczeniowych (z uwzględnieniem tzw. wody gospodarczej). Tym samym, wysokość opłaty za śmieci jaka ustalana jest dla każdego z lokali, zależy od zużycia wody przez ten lokal. Zużycie wody wynika ze wskazań wodomierza lokalowego, który odczytywany jest dwa razy w roku tj. na koniec grudnia i czerwca. Oznacza to, że naliczenie opłaty za śmieci następuje dwa razy w roku z odczytu licznika z grudnia i czerwca. Jednakże informacja o zmianie opłaty, z uwagi na możliwości techniczne Spółdzielni oraz MPWIK od której musimy uzyskać fakturę, spowoduje, że lokale otrzymają zmianę z miesięcznym opóźnieniem.

Spółdzielnia jest zobowiązana do naliczenia opłaty za śmieci dla każdego lokalu według ww. wzoru, a następnie do przekazania kwoty zgodnej z tym wyliczeniem do Urzędu Miasta. Spółdzielnia nie gromadzi pieniędzy związanych z opłatami na śmieci, ani nie ma wpływu na ich wysokość.

Podkreślamy, że zgodnie z obecną uchwałą Rady Miasta, na wysokość opłaty za śmieci nie ma znaczenia ilość osób zamieszkałych w lokalu, ani metraż lokalu.

Podkreślamy, że SM „Wilga 2000” zgłaszała do Miasta zastrzeżenia, co do przyjętego przez Radnych Miasta sposobu naliczania opłat za śmieci. Braliśmy czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Miasto, w sprawie wprowadzonych opłat, zgłaszając liczne uwagi.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” podpisała się także pod listem otwartym w sprawie opłat za śmieci, skierowanym przez grupę warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych do Prezydenta m.st. Warszawy.

Po zmianie opłat, część mieszkańców ma wątpliwości, czy ich wodomierze pracują poprawnie. Informujemy, że możliwe jest odpłatne urzędowe sprawdzenie (ekspertyza) wodomierza. Jeżeli wynik ekspertyzy potwierdzi sprawność wodomierza, wówczas koszty sprawdzenia ponosi właściciel lokalu. Natomiast, w przypadku gdy ekspertyza wykaże błędy wodomierza, wówczas koszt poniesie Spółdzielnia. Cena za sprawdzenie, to 430,50 zł brutto

Załącznik: List otwarty skierowany do Prezydenta m.st. Warszawy.